Konkurs plastyczny „Baczyński jakiego nie znamy”

                         Regulamin regionalnego konkursu plastycznego „Baczyński jakiego nie znamy”


   Gorąco zapraszam do udziału w konkursie. Organizuje go Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy: 4-6
- klasy: 7-8.
Nadsyłać prace możecie do 16 lutego 2021 r. 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 lutego 2021 r.

Cele konkursu:

kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,

rozwijanie zainteresowań twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

prezentacja w formie plastycznej wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych,

stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich talentów. Warunki uczestnictwa w konkursie:  zadaniem uczestnika konkursu jest plastyczna interpretacja wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub jego fragmentu.

 

         Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę, do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy/zgody podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (zał. przekażę chętnemu uczniowi po wykonaniu pracy ).
Pracę wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć pocztą tradycyjną
na adres:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość

z dopiskiem KONKURS „Baczyński jakiego nie znamy”.

Kryteria oceny:

zgodność pracy konkursowej z tematem konkursu,

praca jednostronna, w formacie A-3,

technika dowolna (np. rysunek, malarstwo),

estetyka wykonania pracy,

pomysłowość pracy,

konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,

praca samodzielna, która nie była do tej pory publikowana i nie brała udziału w innym konkursie.