wtorek 27 Paź 2020

Szukaj

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu "Jestem za pokojowością!"

 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu "Jestem za pokojowością!"

 

 

 

            Jeśli jesteś za pokojowością, to stosujesz zasadę"wygrana-wygrana", czyli szukasz rozwiązań dobrych dla obu stron. Najpierw myślisz, później działasz. Panujesz nad emocjmi.

 

Nie prowokujesz i nie dajesz się sprowokować. Nie stosujesz przemocy fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Dojrzale wyrażasz swą złość-komunikujesz swą niezgodę  lub niezadowolenie grzecznie, słownie, konstruktywnie, wobec osoby, która ją wywołała. Jesteś człowiekim dialogu, a nie konfliktu.

 

            Weźmiesz  udział w rozmowie na temat warunków zachowania pokoju na świecie i zasad pokojowego współżycia w lokalnym środowisku.

 

            Wyraź pochwałę pokojowości a jednocześnie protest przeciwko agresji, wojnie! Jeśli operujesz żywym słowem wypowiedz umiłowanie pokojowości na konkursie recytatorskim.

 

Organizatorzy:

 

Biblioteka przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce

 

Urząd Gminy Tarnawatka

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO"Jestem za pokojowością!"

 

1.      Cele:

 

·        Kształtowanie świadomości i postaw stosowania zasady pokojowości.

 

·        Zainteresowanie uczniów wartością uniwersalną, jaką jest pokojowość.

 

·        Integrowanie wiedzy humanistycznej i społecznej z plastyką.

 

·        Współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami.

 

·        propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych
i promowanie młodych artystów z różnych środowisk i miejscowości.

 

 

 

2.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.

 

3. Techniki prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika, wyklejanie.

 

Uwaga: prosimy o nie przesyłanie prac wyklejanych watą, zapałkami.

 

4.Format prac A 3. Prosimy nie oprawiać prac.

 

5.Każda praca powinna być opisana z naklejoną informacją:

 

      a) Imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek, klasa, adres zamieszkania z kodem pocztowym, email.

 

   b) Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nazwę szkoły lub innej instytucji kulturalnej, dokładny   adres z kodem pocztowym, email.

 

  c) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu).

 

  6.    Prace plastyczne, nadesłane na konkurs, muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprezentowanymi w innych konkursach. Prace muszą być wykonane przez uczestnika indywidualnie. Rodzice lub opiekunowie uczestnika zobowiązani są do naklejenia oświadczenia, że praca jest wykonana samodzielnie.

 

 

 

    7.    Prace należy nadesłać listownie w sztywnym opakowaniu na adres:

 

Biblioteka przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 

ul. Lubelska 62

 

22-604 Tarnawatka

 

      z dopiskiem: I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jestem za pokojowością!"

 

Termin nadsyłania prac upływa  z dniem 01.11.2013 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej  do siedziby organizatora. Prace, które dotrą do siedziby organizatora po tym terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.

 

    8.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie.

 

    9.   Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

   10. Zastrzega się prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i Wystawy we wszystkich publikacjach, prezentacjach internetowych, prasowych,. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia.

 

    11. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

    12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają regulamin konkursu.

 

  13. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemna zgodę rodziców lub opiekunów do udziału w konkursie (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu).

 

   14. Organizator powołuje  niezależną komisję, która przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora drogą e-mailową.

 

 

 

Uroczyste otwarcie wystawy plastycznej połączonej z wręczeniem nagród odbędzie się

 

8 listopada 2013 r. na 2 dni przed Światowym Dniem Nauki dla Pokoju i Rozwoju , który wypada w bieżącym roku w niedzielę 10 listopada.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO"Jestem za pokojowością!"

 

1.Cele:

 

·         Prezentowanie wysoce moralnej postawy moralnej;

 

·         Kształtowanie świadomości i postaw stosowania zasady pokojowości.

 

·         Zainteresowanie uczniów wartością uniwersalną, jaką jest pokojowość.

 

·         Współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami.

 

·         Promowanie młodych twórców z różnych środowisk i miejscowości.

 

·         Stwarzanie młodym ludziom możliwości przeżycia sukcesu.

 

2.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat.

 

      3. Formy dowolne  prac pisanych prozą lub wierszem (np. piosenka, przypowieść, bajka, baśń, opowiadanie, esej, reportaż).

 

      4.Każda praca powinna być opisana godłem/hasłem:

 

5.      W oddzielnej  zaklejonej opatrzonej godłem kopercie proszę zamieścić:

 

      a) Imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek, klasa, adres zamieszkania z kodem pocztowym, email.

 

   b) Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nazwę szkoły lub innej instytucji kulturalnej, dokładny   adres z kodem pocztowym, email.

 

  c) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu)

 

    6. Organizator powołuje  niezależną komisję, która przyzna nagrody i wyróżnienia

 

 w  kategoriach.

 

Dzieci 10 i 11 -letnie

 

młodzież w wieku lat 12-13

 

młodzież w wieku lat 14-15

 

7. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora drogą e-mailową a nagrody i dyplomy zostaną wysłane zwycięzcom i wyróżnionym pocztą.

 

8. Termin nadsyłania prac mija 16 grudnia 2013 r. na adres:

 

Biblioteka przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 

ul. Lubelska 62

 

22-604 Tarnawatka

 

   z dopiskiem: I Ogólnopolski Konkurs Literacki"Jestem za pokojowością!"

 

          9. Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników nastąpi 2 stycznia 2014 r. z okazji Światowego Dnia Pokoju obchodzonego 1 stycznia.

 

 

 

 

 

 INFORMACJE NA TEMAT KONKURSÓW MOŻNA UZYSKAĆ:

 

http://zsip.cal.pl/

 

 DODATKOWE INFORMACJE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie - Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego i Literackiego

 

I Ogólnopolskiego Konkursu "Jestem za pokojowością!"

 

 

 

 (oświadczenie składane jest razem z pracą na konkurs)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________               ________ _______________________________________________

 

        Imię i nazwisko, wiek uczestnika                                    adres zamieszkania, kod pocztowy

 

 

 

 

 

____________________________________

 

                telefon, kontakt email

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż jestem autorem, pracę wykonałem samodzielnie.

 

Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na rzecz organizatora. Zakres przeniesionych praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, itp.

 

Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych  według zasad określonych w ustawie z dnia 19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97 poz.883).

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                                    ___________________

 

               data                                                                                             podpis uczestnika konkursu

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki/ syna w konkursie. Praca została wykonana samodzielnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                               ____________________________________

 

              data                                                             podpis rodzica /opiekuna uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN I TARNAWACKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

„Jestem za pokojowością! Jestem przeciw agresji, wojnie!”

 

 1.Cele konkursu:

 

·        popularyzacja twórczości poetyckiej z pokojowym przesłaniem i uniwersalnych wartości;

 

·        współpraca szkół i bibliotek gminy Tarnawatka ze szkołami i bibliotekami gminy Krynice;

 

·        rozwijanie uzdolnień recytatorskich uczniów.

 

2.Kategorie uczestników:

 

 

 

·        szkoła podstawowa klasy II i III;

 

·        IV – VI klasa),

 

·        gimnazjum.

 

        3.Uczestnicy Konkursu prezentują dowolny  utwór- wiersz lub fragment prozy wyrażający postawę zawartą w tytule konkursu: „Jestem za pokojem! Jestem przeciw agresji, wojnie!”

 

      4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nadesłania  karty uczestnictwa w wersji elektronicznej w terminie do 22 listopada  2013 roku  i  przesłanie tytułu  utworu, który uczestnik będzie recytować.

 

     5. Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

 

6. Konkurs recytatorski odbędzie się 26 listopada 2013 roku w Tarnawatce po Światowym Dniu Nauki dla Pokoju i Rozwoju, który wypada w bieżącym roku w niedzielę 10 listopada.

 

 Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia.

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA z Gminy Tarnawatka i Gminy Krynice

 

PROSIMY PRZESYŁAĆ  TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ- POCZTĄ

 

 na adres: bozenaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.

 

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Wtorek
27 października 2020
Imieniny obchodzą
Frumencjusz, Iwona, Sabina, Siestrzemił, Wincenty
Do końca roku zostało
66 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

006782727
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
4108
7490
18510
6690131
172097
250121
6782727

Twój IP: 54.36.148.15
Server Time: 2020-10-27 14:49:43

GOŚCIMY

Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.