poniedziałek 20 Sty 2020

Szukaj

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

DLA KLAS I- VIII SP

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

„Twórzmy wspólny dom, gdzie mieszka dobro, praca i piękno”

 

Attachments:
Download this file (PROGRAM WYCH-PROF.pdf)SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY[SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY]348 kB

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu !!!

 

W naszej szkole rozpoczyna działalność SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA. Powstała ona, by uczniowie mieli możliwość podzielenia się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest reagowanie przez  „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i  wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami. Dzięki skrzynce bezpieczeństwa uczniowie mają możliwość otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.

Czytaj więcej: SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

Szkolny System Bezpieczeństwa w ZSiP w Tarnawatce

 

SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA   W ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA    W TARNAWATCE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Cele systemu:

 System Bezpieczeństwa ma przyczynić się do poprawy współżycia w środowisku szkoły, tolerancji, poszanowania własności, wzrostu kultury osobistej. Integralną częścią Systemu Bezpieczeństwa jest bieżąca informacja wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem Systemu o problemach na które jest skierowany oraz osiągnięcie pożądanych efektów:

- zmniejszenie problemów powstających wewnątrz środowiska szkoły i napływu niekorzystnych zjawisk zewnętrznych

- podniesienie rangi szkoły.

Głównym zadaniem systemu interwencji wychowawczych jest ustalanie jasnego stanowiska i jednolitej procedury postępowania wobec  uczniów naruszających regulamin szkolny. Obowiązkiem ucznia jest respektowanie ogó1nie przyjętych norm i zasad postępowania. Niedotrzymanie umów oraz łamanie regulaminu szkolnego wiąże się z określonymi sankcjami.

  1. Zadania systemu interwencji:

a)      Umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły wykonywanie ich obowiązków,

b)      Eliminacja lub zmniejszenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa.

  1. Zadania szczegółowe:

a)      Wyeliminowanie wagarów

b)      Poprawa jakości kontaktów rówieśniczych w zakresie kultury słowa

c)       Wyeliminowanie bójek, jako metod rozwiązywania konfliktów

d)      Zapobieganie nałogom a w szczególności paleniu papierosów i spożywania napojów alkoholowych

e)       Poprawa poziomu pracy własnej ucznia (przygotowywanie się do lekcji, odrabianie prac domowych)

f)       Eliminacja ewentualnych przypadków zażywania narkotyków

g)       Ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób niepożądanych i nieuprawnionych

h)      Wyeliminowanie ewentualnego rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły

i)        Eliminacja niebezpiecznych zachowań uczniów (bieganie po korytarzach szkolnych)

j)        Poprawa klimatu szkoły

k)      Zwiększenie poziomu zaangażowania rodziców w życie szkoły

l)        Poprawa frekwencji na wywiadówkach z rodzicami

Poprawa wymiany informacji (rzetelność i szybkość) między szkołą a rodzicami

Czytaj więcej: Szkolny System Bezpieczeństwa w ZSiP w Tarnawatce 

Zarządzenia Nr 17/2016 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Zarządzenia Nr 17/2016

Dyrektora  Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

z dnia  2 września  2016 roku

w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie  i wydawanie posiłków .

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku     /t.j. Dz. U z 2015 r. , poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz    w porozumieniu z organem prowadzącym z dnia  2 września 2016 roku.

 zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce istnieje możliwość korzystania z wyżywienia obejmującego jeden posiłek . 

2. Dzieciom z oddziału przedszkolnego, na prośbę rodziców, można zapewnić II śniadanie.

§ 2

 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną i wydawanych    w stołówce uprawnieni są:

a)      uczniowie szkoły

b)      pracownicy  /nauczyciele i obsługa /

c)       Posiłki wydawane są tylko w dniach odbywania się zajęć dydaktycznych.

 § 3

 1. Zapisy uczniów i pracowników, którzy zamierzają korzystać z posiłków dokonywane są:

- na nowy rok szkolny – do 10 września na podstawie oświadczenia

- na poszczególne miesiące – do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc

 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce ( szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).

 3. Posiłki wydawane są na podstawie list imiennych w następującym czasie:

 a)  I przerwa   11:00

b)  II przerwa  12:00

 § 4

 1. W czasie spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa wychowawca świetlicy.

3. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni.

4. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

 5. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia i sztućce należy odstawić do  wyznaczonego okienka.

7. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu do intendenta.

8. Jadłospis na dany tydzień przygotowany przez intendenta wywieszony jest na tablicy przed wejściem do stołówki szkolnej.

 § 5

 1. Korzystanie z posiłków w placówce jest odpłatne.

2. Finansowanie wyżywienia może odbywać się z różnych źródeł:

            a) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z wyżywienia,

            b) wpłat pracowników korzystających z wyżywienia,

            c) ze środków  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli  zaistnieje konieczność zmiany.

4. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca.

5. Wszelkie informacje o kwotach opłat za wyżywienie na dany miesiąc, zmianach w organizacji stołówki są umieszczane na tablicy ogłoszeń przy stołówce.

 § 6

 1. Dzienna opłata za korzystanie z wyżywienia (obiad jednodaniowy) dla uczniów wynosi 3,00 zł.

2. Koszt drugiego śniadania – 1 zł

3. Opłata, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego zarządzenia obejmuje koszt produktów

 wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

4. Dzienna opłata za korzystanie z wyżywienia przez pracowników szkoły
wynosi 4,50 zł.  

5. Opłata, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszego zarządzenia, składa się z dziennej stawki żywieniowej za obiad w wysokości 3,00 zł oraz z kosztu przygotowania i wydawania posiłku w wysokości 1,50 zł.

§ 7

 1. Płatności  za posiłki dokonuje się osobiście dowodem wpłaty wystawionym przez intendenta na konto stołówki szkolnej.

Na podstawie wpłat intendent przygotowuje imienną listę osób uprawnionych do korzystania z obiadów w danym miesiącu.

2. Uczniowie i pracownicy, którzy korzystają z wyżywienia przez pełny miesiąc winni uregulować opłatę za wyżywienie z góry do 20 dnia miesiąca , w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce. Zasada ta nie dotyczy pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, kiedy to opłaty należy wnieść do 10 stycznia.

3. Pracownicy, którzy korzystają z wyżywienia tylko w wybrane dni miesiąca, winni na dwa  dni wcześniej, przed dniem w którym będą korzystać z wyżywienia, zgłosić ten fakt intendentowi .

4. Dopuszcza się w szczególnych sytuacjach możliwość przedłużenia terminu płatności     za wyżywienie ustalonego w § 6 ust. 1 i ust. 3 wyłącznie na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub pracownika skierowany do dyrektora. Na podstawie wniosku dyrektor może ustalić nowy ostateczny termin uregulowania należności.

  § 8

 1. W przypadku nieobecności lub rezygnacji z obiadów ucznia lub pracownika, który korzysta z wyżywienia   przez  pełny  miesiąc  zwrotowi  podlega  opłata  dzienna, o której  mowa w  §  6  ust. 1 i ust. 3  niniejszego  zarządzenia,  za każdy  dzień  nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia.           

2. Dopuszcza  się  możliwość  zwrotu  dziennej  wysokości  opłaty za  korzystanie  z posiłku

w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostanie zgłoszona nie później niż do godz.

8-mej w ostatnim dniu  poprzedzającym nieobecność.

3. Kwota zwrotu  opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, pomniejszona zostanie w  następnym miesiącu.

4. Zwroty będą odliczane tylko wtedy, gdy nieobecność lub rezygnacja z obiadów zostaną zgłoszone osobiście lub telefonicznie  u intendenta.

5. W momencie, gdy do powiadomienia nie dojdzie, zwrotów za obiady nie uwzględni się.

 § 9

 1. Rodzice uczniów w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy socjalnej w formie bezpłatnych posiłków. Z posiłków tych mogą korzystać uczniowie na podstawie decyzji wydanej przez  GOPS w Tarnawatce,  od dnia następnego po zgłoszeniu u intendenta.

§  10

 1. Środki, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego zarządzenia, w części dotyczącej kosztu przygotowania i wydawania posiłków, stanowią dochody szkoły i wpłacane są na konto dochodów własnych w sposób określony w obowiązujących przepisach finansowych.

2. Środki pozyskane za przygotowanie i wydawanie posiłków dla pracowników szkoły stanowią dochody gminy.

 § 11

 Zmiany do niniejszego zarządzenia wymagają formy pisemnej, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§12

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 06.09.2016r.

 

           ……..…………………………..

                   (pieczęć i podpis dyrektora)

 

……………………………………

(pieczęć szkoły)

 

Aprobata organu prowadzącego: …………………….………..

  Tarnawatka, dnia 02.09.2016r.

 

Deklaracja korzystania z obiadów i posiłków w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce  do pobrania w pliku poniżej.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej w Tarnawatce „Twórzmy wspólny dom, gdzie mieszka dobro, praca i piękno”

 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej w Tarnawatce

„Twórzmy wspólny dom, gdzie mieszka dobro, praca i piękno”

 

 

Opracowanie:

Aneta Mużacz

Celina Czerwonka

Monika Borek

Alicja Mazur

Monika Czerniak - Uchman

 

Projekt Programu Wychowawczego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2014 r.

Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 29 września 2014 r.  

 

 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią:

·        Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72

·        Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3,19,33

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

·        Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. poz. 977).

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych
z wdrożeniem programu „Owoce w szkole”.

·        Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·        Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

·        Projekt  dotyczący profilaktyki i edukacji stomatologicznej „Dzieciństwo bez próchnicy".

·        Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).

 

 

SPIS TREŚCI

Dekalog - 4

Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli  - 5

Metody i formy pracy - 6

Wzorzec osobowy ucznia -  7

Działalność wychowawcza -  8

Działania wychowawcze zapobiegające szerzeniu się zła i patologii wśród uczniów - 17

Współpraca z rodzicami -  18

Postanowienia końcowe  - 18

Załączniki -  18

 

DEKALOG SZKOLNY

 

1. Bądź dobrym kolegą, uczniem, Polakiem!

2. Poznaj swój region!

3. Wyzbądź się egoizmu i snobizmu!

4. Zaakceptuj innych!

5. Stań się oparciem dla drugiego człowieka!

6. Bądź kulturalny!

7. Pokaż, że jesteś twórczy!

8. Uaktywniaj siebie i innych!

9. Nie odmawiaj pomocy!

10. Dbaj o piękno ciała i ducha!

AKTUALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO DOKONANO W OPARCIU O PRZEPROWADZONE BADANIA ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW ORAZ GŁÓWNE WYTYCZNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (PRIORYTETY MINISTERIALNE, PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE).

 

NACZELNY CEL WYCHOWANIA, ZADANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELI

 Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych. Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni omijać, to:

- pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości;

- kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane;

- pomoc w odnajdowaniu swojego miejsca:

- w rodzinie,

- w grupie koleżeńskiej,

- społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej;

- kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości;

- kształtowanie wartości patriotycznych (szacunek do symboli narodowych);

- wspomaganie naturalnego rozwoju (promowanie zdrowego stylu życia);

- profilaktyka zachowań ryzykownych;

- korekcja deficytów.

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

 

1. Opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków.

2. Wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku.

3. Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego oraz lokalnego.

5. Przygotowywanie uczniów do samorządności i stworzenie im dogodnych warunków do pracy w samorządzie uczniowskim.

ZADANIA NAUCZYCIELI BEZPOŚREDNIO WYCHOWUJĄCYCH

 

1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie.

2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej.

3. Zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych.

4. Świadome działanie mające na celu wykreowanie wzorca osobowego ucznia Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

 

METODY PRACY

- gry i zabawy,

- dyskusje na forum grupy,

- scenki rodzajowe,

- twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

- pogadanki,

- gry dramatyczne,

- treningi umiejętności,

- projektowanie dokumentów,

- symulacje,

- warsztaty poznawczo-doskonalące,

- wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,

- biwaki,

- gazetki szkolne,

- konkursy,

- akcje charytatywne,

- zajęcia pozalekcyjne.

 

FORMY PRACY

- praca zbiorowa,

- praca w grupach,

- praca indywidualna.

 

CELE OGÓLNE:

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.

3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.

4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.

5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

6. Udzielanie pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

7. Otoczenie indywidualną opieką uczniów z problemami w nauce.

 

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE

OPRACOWANY NA PODSTAWIE „PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA”  ORAZ „WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA” ZGODNY ZE STATUTEM ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE

 

1. Uczeń spełnia wymagania na ocenę wzorową zawarte w WSO.

2. Uczeń w pełni przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.

·        uczeń przychodzi na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkolne oraz sprawdzian OKE w klasach szóstych, w stroju galowym (chłopcy - biała koszula, spodnie czarne lub granatowe, dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie);

·        na zajęcia szkolne, uroczystości i dyskoteki uczeń:

- nie farbuje włosów, ma zadbaną fryzurę,

- nie maluje paznokci,

- nie stosuje makijażu,

- nie zakłada kolczyków (dotyczy chłopców),

- nie zakłada kolczyków o niebezpiecznych kształtach oraz innych dodatków do stroju stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (dotyczy dziewcząt),

- nie nosi wyzywających ubiorów (zwłaszcza dziewczęta) – głębokich dekoltów, odkrytych pleców, ramion i brzucha.

3. Uczeń kieruje się wartościami ustanowionymi w naszej szkole:

·        pracowitość, uczciwość, rzetelność, umiejętność przezwyciężania trudności, przedsiębiorczość, krytycyzm;

·        tradycje i ich rola w życiu człowieka;

·        chrześcijańska postawa przyjęcia uniwersalnych zasad etyki;

·        przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, wolności kulturowych, wyznaniowych, rasowych i światopoglądowych;

·        miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

·        uświadomienie roli człowieka w kształtowaniu środowiska;

·        rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości;

·        poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego;

·        dbałość o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

 

Działalność wychowawcza szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno-wychowawczym, realizowanym przez wszystkich nauczycieli podczas wszystkich zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

 

lp.

OBSZAR

CELE GŁÓWNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

W KLASACH I-VI

FORMY REALIZACJI

 

 

1

 

Rozwój

fizyczny

 

 

- rozwijanie

sprawności

fizycznej

 

 

Uczeń:

- poznaje podstawowe zasady troski o swoje ciało,

- rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu

wolnego na powietrzu,

- rozwija tężyznę fizyczną i doskonali swoje umiejętności,

- rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej,

- świadomie troszczy się o swoją sprawność

fizyczną,

- uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej.

 

 

- podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach WF,

- na zajęciach pozalekcyjnych,

- na imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych,

- w trakcie gier i ćwiczeń terenowych,

- na rajdach, na wycieczkach,

- podczas wyjazdów na basen, lodowisko

 

 

 

 

- wdrażanie do

przestrzegania

przepisów

bezpieczeństwa w

szkole i poza nią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie

postaw

proekologicznych

 

 

- poznaje podstawowe przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w klasie, w szkole i poza nią;

- zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

- nabywa umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia;

- nabywa nowych umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej (Karta rowerowa);

- nabywa umiejętności rozpoznawania zagrożeń płynących ze stosowania używek;

- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych;

- zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

- dba o estetykę otoczenia;

- zdobywa podstawowe wiadomości na temat

środowiska przyrodniczego;

- wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce np. pielęgnuje rośliny zielone, znajdujące się w pracowni;

- rozumie potrzebę troski o środowisko;

przyrodnicze, dba o rośliny w szkole;

- troszczy się o środowisko przyrodnicze wokół szkoły;

- nabywa przekonanie o konieczności

harmonijnego współistnienia człowieka

i środowiska.

 

 

- organizowanie dyskusji, rozmów

z ekspertami, wywiadów, prelekcji,

słuchania wypowiedzi autorytetów

w sprawach bezpieczeństwa,

- spacery, wycieczki piesze, rowerowe,

autokarowe,

- realizacja „Rządowego programu na lata 2014-2016 „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” 

- pogadanki na godzinach wychowawczych na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci,

- udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

 

 

 

 

- realizacja zajęć przyrody i treści ścieżki

proekologicznej

- udział w akcjach proekologicznych,

np. „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów,

- organizowanie konkursów szkolnych

i międzyszkolnych,

- realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

 

 

2

 

Rozwój

intelektualny

 

- odkrywanie swoich

uzdolnień,

możliwości

i własnej

indywidualności

 

 

Uczeń:

- rozwija swoje umiejętności;

- odkrywa własne uzdolnienia i możliwości;

- rozwija swoje zainteresowania;

- świadomie wybiera formy rozwoju własnych

zainteresowań;

- uświadamia sobie własną indywidualność

i odmienność;

- samodoskonali się w wybranych przez siebie

kierunkach.

 

 

- na wszystkich zajęciach edukacyjnych,

- w kołach zainteresowań,

- w pracy własnej ucznia,

- realizowanie indywidualnych projektów

edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów (ale coraz

trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów,

- przygotowywanie uczniów do wszelkiego

rodzaju konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

 

 

 

 

- zamiłowanie do poszukiwania,

zgłębiania,

dociekania prawdy,

fascynacji pięknem

 

 

- poznaje otaczający go świat;

- uczy się organizacji własnej pracy;

- prowadzi własne obserwacje;

-wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje

samodzielnych rozwiązań;

- uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych;

- potrafi dociekać, zgłębiać, poszukiwać

złożonych problemów poznawczych

mających wiele rozwiązań, wymagających

negocjacji, badań i doświadczeń

 

- rozwiązywanie problemów wspólnie z nauczycielem,

- organizowanie debat, dyskusji, literackich

spotkań, inscenizacji, recytacji,

- organizowanie apeli, konkursów szkolnych i międzyszkolnych

- oglądanie filmów, sztuk teatralnych, wystaw

- udział w koncertach muzycznych

- organizacja wycieczek np. do planetarium, muzeum,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno – sportowych,

- dbałość o estetyczny wygląd pracowni.

i przygotowywanie dekoracji tematycznie

związanych z kalendarzem,

 

 

3

 

Rozwój

emocjonalny

 

 

- poznawanie

własnej sfery

uczuciowej

 

 

Uczeń:

- rozwija sprawność i samodzielność życiową;

- potrafi słuchać innych;

- rozumie pojęcia: uczucia, emocje pozytywne, negatywne;

- nabywa umiejętność samooceny;

- zna i ocenia reakcje własne i innych;

- jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach.

 

 

- nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

na godzinach wychowawczych (zdobywanie

wiedzy i trening w tym zakresie),

- analizowanie sytuacji, samodzielne formułowanie wniosków przez uczniów,

- odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów,

inscenizacji, drama, organizowanie zabaw

integracyjnych,

- nauka rozwiązywania sytuacji problemowych, kształtowanie postaw asertywnych w ramach

różnych zajęć.

- kierowanie uczniów na konsultacje w PPP.

 

 

 

 

 

- ukierunkowanie

uczuć, emocji

 

 

- rozwija umiejętność komunikacji;

- okazuje własne uczucia i emocje;

- uczy się opanowywania własnych emocji;

- okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji,

- tworzy właściwe relacje z otoczeniem;

- dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi, zna granice własnych możliwości;

- wycisza emocje, umie sobie radzić ze stresem.

 

 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;

- odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów,

inscenizacji, drama, organizowanie zabaw

integracyjnych,

- kierowanie uczniów na konsultacje w PPP.

- realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

 

4.

 

Rozwój

moralny

 

 

- kształtowanie

poczucia wartości

i godności,

budowanie systemu

i hierarchii wartości

 

 

Uczeń :

- poznaje różne zachowania, uczy się oceny

własnych zachowań;

- uczy się dokonywania wyborów;

- stara się szanować siebie i innych;

- poznaje pojęcia: wartość i godność człowieka;

- rozumie pojęcia wartość i godność;

- uczy się wartościowania;

- bierze odpowiedzialność za swoje wybory,

własną naukę i rozwój;

- posługuje się ogólnie przyjętym systemem

wartości;

- świadomie dokonuje wyborów.

 

 

- w trakcie wszystkich zajęć,

- w czasie godzin wychowawczych,

- podczas rozmów nauczyciela z uczniem,

- organizowanie samooceny dotyczącej

wykonania zadania, zachowania w zespole

- omawianie Regulaminu zachowania się

ucznia w szkole

- organizowanie dyskusji, debat, warsztatów,

negocjacji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych,

- organizowanie obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu,

- przekształcanie w twórczy sposób naturalnie

zaistniałych sytuacji (np. za pomocą dramy),

- przygotowanie ankiet, kwestionariuszy, badanie opinii,

- swobodna twórczość,

- treningi asertywności,

- organizowanie zabaw, gier,

- działalność w samorządzie klasowym i szkolnym.

 

 

 

 

- rozumienie i szanowanie

własnej autonomii

oraz wolności

w związku

z szanowaniem

niezależności

i wolności innych osób

 

 

- poznaje różne potrzeby;

- rozróżnia potrzeby swoje i innych;

- nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych;

- uczy się wyrażać własne zdanie;

- rozumie pojęcie – autonomia;

- odczuwa potrzebę własnej niezależności;

- realizuje własne potrzeby z uwzględnieniem

potrzeb innych ludzi;

- ma świadomość własnej autonomii;

- umie bronić własnego zdania i szanuje zdanie innych.

 

 

- w trakcie wszystkich zajęć,

- w czasie godzin wychowawczych (z położeniem nacisku na akceptację odmienności drugiego człowieka oraz problemów osób niepełnosprawnych),

- w rozmowach nauczyciela z uczniem,

- organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,

- ustalanie reguł zachowania,

- organizowanie zabaw, gier.

 

 

5.

 

Rozwój

wolicjonalny

 

 

- stawianie celów

i osiąganie ich

 

 

Uczeń:

- poznaje pojęcia: pracowitość, rzetelność, wytrwałość;

- uczy się wytrwałości i pracowitości;

- kończy rozpoczęte zadanie;

- uczy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów realizacji;

- samodzielnie wybiera cele;

- przy pomocy nauczyciela dobiera do nich środki realizacji;

- dokonuje samodzielnych rozwiązań i

samodzielnie dobiera do nich środki realizacji;

- odczuwa potrzebę autokreacji.

 

 

- w działalności samorządowej uczniów,

- w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy: punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji),

- w pracach grupowych,

- w pracach typu organizacyjnego,

- w rozwiązywaniu nowych, nieznanych problemów za pomocą technik teatralnych,

- udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach wiedzy i umiejętności,

- uczestnictwo w kołach zainteresowań.

 

 

6.

 

Rozwój

duchowy

 

 

- poznawanie

dorobku kultury,

tradycji, obyczajów

narodowych

i regionalnych,

kształtowanie

postaw

patriotycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kształcenie

postawy twórczego i

refleksyjnego

myślenia oraz

uwrażliwianie

na piękno

 

 

Uczeń :

- poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne;

- poznaje symbole narodowe i swojego miasta;

- poznaje tradycje narodowe oraz najważniejsze święta państwowe;

- poznaje wybrane miejsca kultury regionu;

- rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę;

- poznaje historię państwa polskiego;

(zna bohaterów narodowych, najważniejsze miasta i zabytki Polski);

- poszerza wiadomości o historii i tradycjach

swojego regionu;

- aktywnie uczestniczy w uroczystościach

rodzinnych, szkolnych i środowiskowych;

 

 

 

 

- wykorzystuje treści programowe poszczególnych przedmiotów do prezentowania tradycji narodowych;

- poszerza wiadomości o historii i tradycjach swojego regionu i państwa ;

- rozwija szacunek do tradycji rodzinnych,

regionalnych i narodowych;

- zna najważniejsze wydarzenia z historii regionu i państwa;

- świadomie uczestniczy we wszystkich

uroczystościach;

- rozumie potrzebę kultywowania i przekazywania tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych,

- uwrażliwia się na piękno,

- poznaje sztukę użytkową,

- uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej,

- przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki,

- uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką,

- odczuwa potrzebę stałego kontaktu

ze sztuką.

 

- w trakcie wszystkich zajęć zgodnie z programem nauczania,

- wycieczki ukierunkowane na poznanie historii regionu i państwa,

- uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się,

- kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego i dalszego środowiska,

- udział w uroczystościach szkolnych, narodowych i religijnych,

- przygotowywanie uroczystości szkolnych,

narodowych i religijnych,

- organizowanie w klasach świąt: Wigilia, andrzejki, mikołajki, pogadanki i obchody świąt religijnych,

 - uczestnictwo w corocznych lokalnych obchodach Dnia Kultury Chrześcijańskiej.

 

- udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach,

- udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej,

- poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania,

- wystawy prac plastycznych i technicznych,

- znajomość znaczenia naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionu (poznawanie zabytków),

- wyjścia do kin, teatrów, galerii, muzeów.

 

 

7.

 

Rozwój

społeczny

 

 

- kształtowanie

postaw

prospołecznych

 

 

Uczeń:

- rozwija poczucie przynależności do klasy

i szkoły;

- integruje się z zespołem klasowym;

- nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej;

- zna i stosuje zasady współżycia w szkole;

- dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje próby wyciągania wniosków;

- uświadamia konieczność dokonywania

samokontroli;

- rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja,

przyjaźń, współpraca, pomoc;

- nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą przyjacielem;

- rozróżnia dobre i złe postawy;

- zachowuje się tolerancyjnie, dostrzega potrzeby innych;

- rozróżnia zachowania uległe, agresywne

i asertywne;

- jest odpowiedzialny za powierzone zadania;

- potrafi komunikować się z rówieśnikami

i dorosłymi.

 

 

- organizowanie zabaw integracyjnych,

- ogrywanie scenek rodzajowych, drama,

- pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne,

- stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.),

- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem Szkoły i Regulaminem zachowania się w szkole (na godzinach wychowawczych),

- udział w ogólnoszkolnych akcjach integrujących społeczność uczniowską, np. Dzień Samorządności,

- udział w akcjach charytatywnych np. „Pomóż Dzieciom Afryki”,

- kierowanie uczniów na konsultacje w PPP.

 

 

 

 

- rozwój

samorządności

 

 

Uczeń:

- poznaje prawa, obowiązki i zasady działania

samorządu klasowego;

- wypracowuje zasady działania samorządu

klasowego;

- poznaje rolę i zadania Samorządu Uczniowskiego;

- aktywnie uczestniczy w realizacji zadań

na rzecz klasy;

- rozumie pojęcia: samorządność,

odpowiedzialność, współpraca;

- jest współodpowiedzialny za podjęte działania, analizuje je;

- potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę;

- poznaje struktury samorządu lokalnego;

- uczy się zasad demokracji.

 

 

- na godzinach wychowawczych zapoznanie z

prawami i obowiązkami ucznia oraz zapoznanie ze Statutem Szkoły,

- zapoznanie z regulaminem i dokumentacją SU, archiwalnymi zdjęciami na stronie internetowej szkoły,

- udział w pracach organizacji uczniowskich,

- organizacja imprez klasowych, szkolnych i

międzyszkolnych,

- organizowanie akcji charytatywnych,

- zapoznawanie z dokumentami m.in.

Konwencją Praw Dziecka.

 

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE ZAPOBIEGAJĄCE SZERZENIU SIĘ ZŁA I PATOLOGII WŚRÓD UCZNIÓW

 

1. Rozpoznanie warunków życia i nauki oraz spędzania wolnego czasu uczniów poprzez:

a) indywidualne rozmowy z uczniami,

b) spotkania i rozmowy z rodzicami,

c) wywiady środowiskowe.

2. Przeprowadzanie spotkań z uczniami i ich rodzicami:

a) pogadanki na lekcjach wychowawczych;

b) spotkania z psychologiem, pielęgniarką, policjantem, lekarzem itd.

3. Udzielanie pomocy wychowawczej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i ich rodzicom:

a) udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych, trudności w kontaktach rówieśniczych;

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;

c) organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych;

d) kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne;

e) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego (przemoc, agresja, kradzieże, chuligaństwo i nałogi).

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 

·        Działalność Rady Rodziców.

·        Zebrania klasowe z rodzicami.

·        Indywidualne konsultacje z rodzicami.

·        Pedagogizacja rodziców (pogadanki, warsztaty).

·        Udział rodziców w życiu szkoły i uroczystościach klasowych oraz szkolnych.

·        Prace rodziców na rzecz szkoły.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej w swojej działalności mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w osiąganiu celów wychowawczych szkoły. Powinni dążyć do rozwoju własnej osobowości oraz pomagać innym w ich rozwoju. Odbywać się to może z poszanowaniem godności, indywidualności i odrębności każdego człowieka. Wszyscy są odpowiedzialni za tworzenie dobrego wizerunku, budowanie tradycji, dbanie o dobre imię szkoły. Udział w konkursach, spotkaniach, imprezach itp., powinien być okazją do promowania szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

Program wychowawczy może ulegać modyfikacji.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

 

 

Podkategorie

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Poniedziałek
20 stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Dobiegniew, Fabian, Sebastian
Do końca roku zostało
347 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

004327951
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
3090
4504
7594
4250225
112375
209885
4327951

Twój IP: 141.8.189.148
Server Time: 2020-01-20 15:20:34

GOŚCIMY

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.