wtorek 17 Maj 2022

Szukaj

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE

 

 

 

 

 

TARNAWATKA 01.09.2021 r.

 

 

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE....................................................................... 3
ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 4
ROZDZIAŁ III. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 6
ROZDZIAŁ IV. SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO........................ 7
ROZDZIAŁ V. DYREKTOR SZKOŁY................................................................................. 8
ROZDZIAŁ VI. NAUCZYCIEL.................................................................................. 8
ROZDZIAŁ VII. WYCHOWAWCA KLASY........................................................................ 10
ROZDZIAŁ VIII. PSYCHOLOG....................................... 10
ROZDZIAŁ IX. SEKRETARIAT.......................................................................................... 11
ROZDZIAŁ X. RODZICE - PRAWNI OPIEKUNOWIE.......................................................... 11
ROZDZIAŁ XI. UCZEŃ................................................................................................... 12
ROZDZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII......................................................... 12
ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE............................................................... 13

 

 

Attachments:
Download this file (Regulamin dziennika ZSiP[2267].pdf)Regulamin dziennika elektronicznego[REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE]1018 kB

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA w Tarnawatce

STATUT
 ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA  
w Tarnawatce


 
Spis treściRozdział I Postanowienia wstępne    3
Rozdział II Cele i zadania szkoły    5
Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje    6
Rozdział IV Organizacja pracy szkoły    13
Rozdział V Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły    29
Rozdział VI Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami    33
Rozdział VII Uczniowie szkoły    35
Rozdział VIII Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. .40
Rozdział IX Organizacja i funkcjonowanie przedszkola    62
Rozdział X Postanowienia końcowe    78


Rozdział I
Postanowienia wstępne


§ 1


1.    Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce jest placówką publiczną.
2.    Siedziba Zespołu znajduje się w Tarnawatce przy  ulicy Lubelskiej 62
3.    Pełna nazwa szkoły brzmi – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
4.    Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Tarnawatka
5.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator Oświaty.


§ 2


1.    Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat.
2.    W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
3.    Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


§ 3


1.    Szkoła jest jednostką budżetową.
2.    Obsługę finansowo-księgową oraz administracyjną szkoły prowadzi Urząd Gminy Tarnawatka mieszcząca w Tarnawatce przy ul. Lubelskiej 39.
3.    Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
4.    Szkoła używa pieczęci urzędowych i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to:
a)    małe i duże pieczęcie urzędowe – okrągłe z godłem państwa w środku i napisem w otoku: Szkoła Podstawowa w Tarnawatce; pieczątki adresowe o treści:

    Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 62
tel. 846624727, 846624792
REGON 951215158-00000 NIP 921-18-49-659

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
Przedszkole w Tarnawatce
22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 62
tel. (84) 6624543, 662 47 27, 662 47 92
NIP 921-18-49-659

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
Szkoła Podstawowa
22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 62
tel. 846624727, 846624792
NIP 921-18-49-659


b)    Zasady używania pieczęci urzędowych i pieczątek regulują odrębne przepisy.
c)    Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w pełnym brzmieniu.
d)     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
e)    Szkoła prowadzi stronę internetową pod adresem: www.zsip.cal24.pl

Czytaj więcej: STATUT   ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA   w Tarnawatce

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej w Tarnawatce

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty.
 2. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.
 3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny; 84 6624727 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w miejscu wydzielonym: w przedsionku wejścia do szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 • do szkoły pracownicy i uczniowie wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk i umyć ręce wodą z mydłem.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6:45 do 16:00
 5. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek, który jest ustawiony w przedsionku szkoły.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

Czytaj więcej: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
W ZESPOLE  SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W  TARNAWATCE

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejsza procedura określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy, pracowników, uczniów oraz rodziców uczniów, a także metody i techniki kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

 

§ 2.

 

 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

a)      Pracy zdalnej - należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie zlecenia, umowie o współpracy oraz innej umowie cywilnoprawnej łączącej Pracownika z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe;

b)      Kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się;

c)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Tarnawatce;

d)      Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce;

e)      Uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół i Przedszkola  w Tarnawatce.

 1. Od wprowadzonego zarządzeniem dyrektora ZSiP w Tarnawatce zawieszenia   zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Tarnawatce rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania z użyciem metod kształcenia na odległość.

 

Czytaj więcej: PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

DLA KLAS I- VIII SP

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

„Twórzmy wspólny dom, gdzie mieszka dobro, praca i piękno”

 

Attachments:
Download this file (PROGRAM WYCH-PROF.pdf)SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY[SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY]348 kB

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu !!!

 

W naszej szkole rozpoczyna działalność SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA. Powstała ona, by uczniowie mieli możliwość podzielenia się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest reagowanie przez  „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i  wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami. Dzięki skrzynce bezpieczeństwa uczniowie mają możliwość otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.

Czytaj więcej: SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA

Podkategorie

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Wtorek
17 maja 2022
Imieniny obchodzą
Bruno, Herakliusz, Paschalis, Sławomir, Torpet, Weronika, Wiktor, Wiktoriusz
Do końca roku zostało
229 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

014641894
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
9419
13734
37324
14458961
263184
579077
14641894

Twój IP: 207.46.13.19
Server Time: 2022-05-17 17:12:25

GOŚCIMY

Odwiedza nas 240 gości oraz 0 użytkowników.

Deklaracja dostępności