środa 30 Wrz 2020

Szukaj

Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie Nr 4/2021

Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz w oparciu o przepisy

 

 1.      Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 ze zm.);
 2.     Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 3.     Rozporządzenia MEN z dn. 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1386) 
 4.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.1394).
 5.     Wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Niniejszym wprowadzam:

„Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Tarnawatce okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

 1. Procedura, o której mowa w §1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Bernadeta Wołoszyńska

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 


 

 

PROCEDURa BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA I ODBIORU DZIECKA DO/Z PLACÓWKI

 

 1. Do przedszkola może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka (wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/ izolacji dziecka lub innych domowników oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego pomiaru temperatury rodzic odnotuje jej wzrost (powyżej 37°C), dziecka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dziecko może zostać przyprowadzone do przedszkola jedynie przez osoby zdrowe.
 4. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki może przebywać w części wspólnej budynku z zachowaniem wymaganego dystansu 2 m od innych osób, przed wejściem do budynku w odległości 1,5 m. W szatni może przebywać maksymalnie 6 dorosłych osób ( personelu).
 5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych oraz dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 6. Wejście jednego  rodzica/opiekuna na teren placówki podlega kontroli ze strony personelu przedszkola.
 7. Wejście jednego rodzica/opiekunka dziecka do części innej niż wspólna na terenie przedszkola wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki.
 8. W miarę potrzeb rodzice dzieci najmłodszych będą mogli przebywać  poza częścią wspólną i przekazać dziecko bezpośrednio wychowawcy (do końca września).
 9. Odbierający dziecko od rodzica/opiekuna pracownik przedszkola jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. zachowanie dystansu min. 2 m, dezynfekcja rąk oraz stosowanie osłony nosa i ust.
 10. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka do placówki. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do poinformowania rodzica/opiekuna o konieczności zabrania dziecka do domu oraz niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem.
 11. Wykaz przydatnych numerów telefonów do odpowiednich służb i organów umieszcza się na drzwiach placówki.
 12. Dziecko wchodzi do placówki bez  przedmiotów własnych. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/innego przedmiotu pracownik informuje rodzica/opiekuna, że powinien je zabrać do domu.
 13. Rodzice/opiekunowie podopiecznych w czasie oczekiwania na wejście do budynku placówki zobowiązani są utrzymywać dystans minimum 1,5 m od pozostałych osób

 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

DZIECKA LUB PRACOWNIKA

CHOROBĄ ZAKAŹNĄ W TYM COVID-19

 

 1. Do przedszkola mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe: dzieci z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami, pracownicy przedszkola.
 2. W przypadku kiedy podczas pobytu w przedszkolu u dziecka lub pracownika wystąpią niepokojące objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną w tym COVID-19 ( podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, inne np. utrata węchu, smaku), pracownik lub dziecko zostanie niezwłocznie odsunięte od pozostałych osób i umieszczone w specjalnym pomieszczeniu oznaczonym nazwą „izolatorium”, które gwarantować będzie bezpieczne odizolowanie od innych osób.
 3. W przypadku jeśli do przedszkola jeszcze schodzą się dzieci i pracownicy, dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci i nie zezwala pracownikom, którzy nie przekroczyli jeszcze progu przedszkola na podjęcie pracy.
 4. zaistniałej sytuacji dyrektor informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a kolejno wydaje polecenia pracownikom wynikające z instrukcji i poleceń wydanych przez PSSE lub służby medyczne.
 5. Obszar, w którym poruszało się dziecko lub pracownik podejrzany o zakażenie chorobą zakaźną, poddany zostanie niezwłocznie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko/pracownik podejrzane o zakażenie i zaleca się tym osobom/ rodzicom dzieci, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach: gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym lub podaje informacje o dalszym postępowaniu wynikające z kontaktu z PSSE.

 

 Sposób postępowania wobec dziecka, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zakażenie chorobą zakaźną w tym COVID-19:

 • zgłoszenie sytuacji dyrektorowi ( nauczyciel sprawujący opiekę nad grupą informuje dyrektora telefonicznie lub informuje pracownika obsługi, a ten przekazuje informację dyrektorowi),
 • odizolowanie dziecka od grupy do izolatorium pod opieką innego nauczyciela (zaopatrzonego w środki ochrony osobistej), wyznaczonego przez dyrektora zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • poinformowanie przez dyrektora rodziców o podejrzeniu zakażenia dziecka chorobą zakaźną i konieczności odebrania dziecka z przedszkola,
 • poinformowanie przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i/lub służb medycznych jeśli zajdzie taka potrzeba – ścisłe wykonywanie poleceń,
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem do czasu odebrania dziecka przez rodziców.

Sposób postępowania wobec pracownika, u którego wystąpiły objawy wskazujące na zakażenie chorobą zakaźną w tym COVID-19:

 • zgłoszenie sytuacji dyrektorowi (bezpośrednio przez pracownika lub współpracownika), jeśli to możliwe to telefonicznie,
 • natychmiastowe zaprzestanie pracy i przejście pracownika, u którego wystąpiły objawy chorobowe do izolatorium,
 • poinformowanie przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i/lub służb medycznych jeśli zajdzie taka potrzeba – ścisłe wykonywanie poleceń.

 

ŚCIEŻKI SZYBKIEJ KOMUNIKACJI

W celu zachowania w przedszkolu szybkiej i bezpiecznej komunikacji nauczycieli/dyrektora z rodzicami oraz dyrektora z wszystkimi pracownikami należy pozyskać, ewentualnie uaktualnić numery telefonów zarówno rodziców jak i personelu, gdyż jest to najszybsza forma komunikacji nauczyciela z rodzicem/ dyrektorem i rodziców z nauczycielem / dyrektorem oraz pracowników obsługowych z dyrektorem/ nauczycielem. Drugą formą bezpiecznej i szybkiej komunikacji jest poczta elektroniczna. Każda z grup  powinna mieć założoną skrzynkę mailową, w której zamieszczane będą bieżące informacje.

 

Rodzice zobowiązani są:

 1.  Potwierdzić aktualność numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować w sytuacji koniecznej tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dzieci;
 2. Wskazać numery telefonów i/lub adresy e-mailowe, które służyć będą szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby (oświadczenie);
 3. Znać numer telefonu przedszkola, nauczycieli / adres e-mailowy  grupy, do której uczęszcza jego dziecko;
 4. Zachowywać wszelkie środki ostrożności (dystans społeczny min. 2 m, maseczka ewentualnie przyłbica) podczas bezpośredniego kontaktu z dyrektorem lub pracownikami przedszkola, który możliwy jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, których ranga wymaga natychmiastowego kontaktu i nie mogą być załatwione drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

Pracownicy administracyjno- obsługowi zobowiązani są:

 1. Udostępnić dyrektorowi przedszkola dane o numerach telefonów dotyczących szybkiej komunikacji zarówno w przedszkolu jak i poza nim;
 2. Na terenie budynku przedszkola komunikować się z dyrektorem poprzez własne telefony komórkowe lub w kontakcie bezpośrednim zachowywać wszystkie środki ostrożności (dystans min. 2 m, maseczka ewentualnie przyłbica) zaś z nauczycielami poprzez własne telefony komórkowe.

 

Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są:

 1. Udostępnić dyrektorowi przedszkola dane o numerach telefonów oraz adresy poczty elektronicznej rodziców dzieci ze swojej grupy w celu szybkiej komunikacji zarówno w przedszkolu, jak poza nim;
 2. Na terenie budynku przedszkola komunikować się z dyrektorem poprzez własne telefony komórkowe lub w kontakcie bezpośrednim zachowywać wszystkie środki ostrożności (dystans min. 1,5 m, maseczka ewentualnie przyłbica) zaś z innymi nauczycielami poprzez własne telefony komórkowe;
 3. Kontaktować się z pracownikami administracji i obsługi wyłącznie poprzez własne telefony komórkowe.

 

INFORMACJA PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCA DOWOZU ZORGANIZOWANEGO DO SZKOŁY

Dowóz poranny do szkoły w Tarnawatce 2020/2021

od 2 września 2020r

 

I Autobus

 

7.15

Pańków

7.20

Tarnawatka-Tartak ul. Zachodnia

7.25

Tarnawatka- Szkoła

7.35

Wieprzów

7.40

Tarnawatka-Tartak ul. Leśna

7.45

Tarnawatka Szkoła

II Autobus

 

7.15

Klocówka

7.17

Klocówka Kol.

7.20

Niemirówek

7.22

Niemirówek Kol.

7.25

Kunówka

7.28

Sumin

7.35

Tarnawatka- Szkoła

 

 

7.40

Dąbrowa Tarnawacka

7.45

Tarnawatka-Tartak ul. Leśna

7.50

Tarnawatka- Szkoła

 

 

III autobus

 

7.40

Pauczne

7.45

Tarnawatka ul. Północna

7.48

Tarnawatka ul. Jasna

7.52

Tarnawatka- Szkoła

 

 

 

Godziny odjazdów autobusów szkolnych ze szkoły

 

Odjazdy

12.45

 

Tarnawatka- Szkoła

12.48

 

Tarnawatka-Tartak ul. Leśna

12.52

 

Dąbrowa Tarnawacka

13.00

 

Pańków

Odjazdy

12.45

13.40

Tarnawatka- Szkoła

12.47

13.42

Tarnawatka ul. Jasna

12.49

13.44

Tarnawatka ul. Północna

12.51

13.46

Pauczno

12.56

13.51

Sumin

13.02

13.57

Kunówka

13.05

14.00

Niemirówek Kol.

13.08

14.03

Niemirówek

13.15

14.10

Klocówka

Odjazdy

14.30

 

Tarnawatka- Szkoła

14.29

 

Dąbrowa Tarnawacka

14.35

 

Tarnawatka-Tartak ul. Leśna

14.43

 

Wieprzów

Odjazd

15.20

 

W każdym kierunku

 

 

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Zarządzenie Nr 3/2021

Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz w oparciu o przepisy

 1. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 ze zm.);
 2.  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 3.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 4.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952 i 1111.);
 5.   wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Niniejszym wprowadzam:

„Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

 1. Procedura, o której mowa w §1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą uczęszczać do szkoły.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Bernadeta Wołoszyńska

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej w Tarnawatce

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny; 84 6624727 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w miejscu wydzielonym: w przedsionku wejścia do szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 • do szkoły pracownicy i uczniowie wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6:45 do 16:00
 5. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek, który jest ustawiony w przedsionku szkoły.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Obowiązkiem rodzica jest zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5°C, pozostawienie go w domu.
 4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Podczas przerw spędzanych na korytarzach szkolnych uczniowie zakładają środki ochrony na usta i nos.

6. Rodzice (opiekunowie) uczniów w czasie pandemii nie mogą wchodzić do szkoły.

Dziecko może być odprowadzone przez rodzica/opiekuna jedynie pod drzwi szkoły, gdzie pracownik szkoły  otwiera drzwi i odbiera dziecko, a potem odprowadza je do szatni.

Wyjątek stanowią rodzice dzieci klasy pierwszej, którzy w okresie adaptacyjnym dziecka

tj. w pierwszym tygodniu nauki ( 2-4 września) mogą odprowadzić dziecko pod klasę.

Rodzic/opiekun takiego dziecka jest zobowiązany do dezynfekcji rąk ( lub założenia jednorazowych rękawiczek), zakrywania ust i nosa , oraz stosowania dystansu społecznego.

 

7. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

 

 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w  wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

9. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odbierania telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

12. W celu uniknięcia częstej zmiany pomieszczeń w których odbywają się lekcje, każda klasa będzie miała przyporządkowaną salę lekcyjną. Uczniowie będą zmieniać salę tylko na informatykę i wychowanie fizyczne.

 

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

 

17. Dzieci z klasy pierwszej  podczas rozbierania i ubierania mają udzielaną pomoc przez pracownika szkoły.

 

18. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora szkoły rodzic/opiekun może wejść na teren szkoły z dzieckiem aby ułatwić mu adaptację do szkoły (dotyczy tylko dzieci z klasy I). Wówczas rodzic/opiekun zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu od pracowników szkoły  i innych dzieci min. 1,5 m.

 

19. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

 

20. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

21. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie niezwłocznie po zakończeniu lekcji. W przypadku korzystania z zajęć pozalekcyjnych lub oczekiwania na rodzica mogą przebywać wyłącznie w świetlicy.

 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników obsługi

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę. (zgoda rodziców)
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Personel kuchenny i pracownik administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum w ramach wykonywania zleconych czynności.
 15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 16. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 1 raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 1 raz dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 • odbieranie dziecka z  klas 1-3 od rodzica i pomaganie mu podczas przebierania się w szatni i odprowadzanie go do sali pod opiekę nauczyciela i analogicznie podczas odbierania dziecka ze szkoły;
 • odizolowanie ucznia do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły;
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 

§ 5

Zasady bezpiecznego wydawania i spożywania posiłków

w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Na terenie stołówki obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk przed posiłkiem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Obiady wydawane są na przerwach lekcyjnych o godz. 11:30 dla klas IV – VI, godz.12:30 dla klas VII – VIII.
 4. Uczniowie klas I - III idą na obiad całą klasą pod opieką nauczyciela (także dzieci, które nie jedzą obiadu w szkole –mogą zabrać ze sobą własne jedzenie). Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo umyć ręce.
 5. Po każdej zmianie pracownik kuchni dezynfekuje blaty stolików i krzesła.
 6. Dzieci spożywają posiłki w sali do tego przeznaczonej, przy czym w tym samym czasie może przebywać jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
  1. Posiłki przygotowywane są do wydania przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez wyznaczonego pracownika.
  2. Pracownica wydająca posiłki:

1)      Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie dzieci spożywają posiłki;

2)      Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

-przed rozpoczęciem pracy,

-po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

-po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

-po skorzystaniu z toalety,

-po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

-po jedzeniu lub piciu.

 1. Wyrzuca rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone posiłki do worka na śmieci i zamyka go szczelnie;
 2. Po spożytym posiłku, po każdej grupie dezynfekuje powierzchnie stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska).
 3. Naczynia po posiłkach należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

 

 

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (sala nr 12, na piętrze przy pokoju nauczycielskim), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela, sekretarki lub pracownicy sprzątającej z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Tomaszowie Lubelskim (nr tel. 84 6644478) oraz organ prowadzący szkołę (84 6624710 wew.33).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 8

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP w Tarnawatce  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość email do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej  w pokoju nauczycielskim i w bibliotece szkolnej.
 4. Pracownicy obsługi procedura zostanie przekazana w wersji papierowej.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Zarządzenie Nr 2/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola  w Tarnawatce

z dnia 30 sierpnia 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1386), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Tarnawatce  w okresie od 01.09.2020 r do dnia 04.09.2020r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci z  Przedszkola w Tarnawatce.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Tarnawatce są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.1394).

3. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w dniu 1 września 2020 w trybie online.

4. Od 2 września 2020r. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce pracuje w trybie stacjonarnym.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół i Przedszkola
w Tarnawatce oraz na tablicach ogłoszeń.

 

 § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bernadeta Wołoszyńska

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w sprawie zawieszenia zajęć w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce                                              Tarnawatka, 27.08.2020r.

ul. Lubelska 62

22-604 Tarnawatka                                                                       

                                                                                                                                                                  

 Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 w sprawie zawieszenia zajęć w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

 

 

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.)  informuję o zawieszeniu zajęć w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce na czas oznaczony od dnia 1 września 2020r. do dnia 13 września 2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zajęcia zostają zawieszone w całości w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Tarnawatce.

 

Bernadeta Wołoszyńska

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola
w Tarnawatce

 

Narodowe Czytanie 2020

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNAWATCE,

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE,

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TARNAWATCE

ZAPRASZAJĄ NA

 

NARODOWE CZYTANIE2020!

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Tarnawatka

do udziału w dziewiątej edycji akcji Narodowe Czytanie.

Tegoroczną lekturą jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

CZYTAMY online!

Każdy chętny może wziąć udział w akcji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie na nr 792350068.

Wyznaczymy fragment do przeczytania.
Wystarczy go nagrać, a nagranie wysłać (do 30 sierpnia) na ten sam adres.

5 WRZEŚNIA opublikujemy film na stronach:

www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.Tarnawatka

http://gbptarnawatka.beep.pl

Potem obejrzymy i wysłuchamy!

Osoby, które zaangażują kilka osób do odczytania wybranego fragmentu

z podziałem na role, np. z rodziny, organizacji, otrzymają nagrody ufundowane

przez Bibliotekę Publiczną w Tarnawatce.


Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym na Plakat Promujący

Narodowe Czytanie w Tarnawatce (proszę się zapoznać z regulaminem).

Tekst utworu jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2020/tekst-utworu/

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

 Kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok ten obfitował w wiele ważnych wydarzeń, mam nadzieję, że zapamiętacie te najprzyjemniejsze i godne wspominania.

Cieszymy się, że jesteście zdrowi, otrzymaliście promocję do klasy programowo wyższej, a niektórzy z Was stali się absolwentami Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

Niestety panująca pandemia koronawirusa spowodowała, że nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020, spotkań z rówieśnikami, nauczycielami.

Świadectwa można odebrać 26 czerwca 2020 r. w zachowanym reżimie sanitarnym (zarówno wydający-sekretarka jak i odbierający powinien posiadać rękawiczki oraz maseczkę/ przyłbicę, dodatkowo odbierający musi mieć ze sobą własny długopis).

Harmonogram odbioru świadectw:

Miejsce odbioru: wejście do tzw. części gimnazjalnej:

L.p. Nazwa oddziału Godziny odbioru
1. Klasa VIII 8.00
2. Klasa VIIb 8.30
3. Klasa VIIa 9.00
4. Klasa VIb 9.30
5. Klasa VIa 10.00
6. Klasa Vb 10.30
7. Klasa Va 11.00
8. Klasa IV 11.30
9. Klasa IIIb 12.00
10. Klasa IIIa 12.30
11. Klasa IIb 13.00
12. Klasa IIa 13.30
13. Klasa I 14.00

  Jednocześnie informujemy, że odbiór świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego nie jest obowiązkowy.Świadectwa nieodebrane w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 można będzie również otrzymać w tym samym miejscu w dn. 29.06.2020r.- 03.07.2020r. lub w ostatnim tygodniu sierpnia w godz. od 8.00 do 14.00.

Poniżej przedstawiamy wyniki klasyfikacji rocznej

 

 

Bernadeta Wołoszyńska

Dorota Ciećko

 

 

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE

  

Do Szkoły Podstawowej w Tarnawatce w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 207 uczniów (97 dziewcząt, 110 chłopców). Uczniowie zdobywali wiedzę w trzynastu oddziałach. Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani. 187 uczniów uzyskało promocję do klasy programowo wyższej. 20 ósmoklasistów ukończyło szkołę.

 

Poziom osiągnięć edukacyjnych
na I etapie edukacyjnym
klasa Poziom osiągnięć
Bardzo wysoki Wysoki Średni Niski Bardzo słaby Niezadowalający
I/25 2 19 4 0 0 0
IIa/14 0 8 3 2 1 0
II/b/14 0 6 6 2 0 0
IIIa/14 0 11 3 0 0 0
IIIb/13 2 7 3 1 0 0
80 4 51 19 5 1 0

 

Średnia ocen

 

Klasa Średnia
IV 4,52
Va 4,05
Vb 4,42
VIa 3,83
VIb 3,74
VIIa 3,63
VIIb 3,38
VIII 3,86
Średnia szkoły: 3,93

 

Uczniowie wyróżnieni

27 uczniów, co stanowi  21,26 %  wypracowało średnią ocen  4.75 i wyższą

 

Klasa Imię i nazwisko Średnia ocen zachowanie
IV/5 Wiktoria Majdanik 5,18 wzorowe
Olivia Pomykała 5,00 wzorowe
Krystian Skiba 4,90 bardzo dobre
Agata Rębisz 4,81 wzorowe
Michał Mulawa 4,81 bardzo dobre
Va/5 Karol Iskierka 5,17 bardzo dobre
Miłosz Czernek 5,08 wzorowe
Szymon Baran 4,83 bardzo dobre
Karolina Czyż 4,75 bardzo dobre
Bartosz Mirecki 4,75 bardzo dobre
V b /5 Krystian Kołodziej 5.08 wzorowe
Marcel Rembisz 5.00 wzorowe
Oliwia Janiszewska 4,83 bardzo dobre
Dominik Kowalczuk 4,83 bardzo dobre
Bartosz Piechnik 4,75 bardzo dobre
VI a/3 Bartłomiej Kudyba 5,08 wzorowe
Adrian Koperwas 4,75 bardzo dobre
Paweł Palak 4,75 bardzo dobre
VIb / 1 Magdalena Dąbrowska 5,17 wzorowe
VII a/ 2 Julia Iskierka 5.36 wzorowe
Angelika Szponar 4,93 bardzo dobre
VIII/ 6 Łucja Więcławek 5.50 wzorowe
Aleksandra Krzeszowska 5.43 wzorowe
Dominik Kołodziej 5.14 wzorowe
Karolina Bartoszyńska 5,00 wzorowe
Wiktoria Sytek 5,00 wzorowe
Aleksandra Galas 4,86 bardzo dobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stypendyści

Stypendium za wyniki w nauce otrzymają:

Klasa Imię i nazwisko Średnia ocen zachowanie
IV Wiktoria Majdanik 5,18 wzorowe

Va

Karol Iskierka 5,17 bardzo dobre
Miłosz Czernek 5,08 wzorowe

Vb

Krystian Kołodziej 5.08 wzorowe
VIa Bartłomiej Kudyba 5,08 wzorowe
VIb Magdalena Dąbrowska 5,17 wzorowe
VIIa Julia Iskierka 5.36 wzorowe
 VIII Łucja Więcławek 5.50 wzorowe
Aleksandra Krzeszowska 5.43 wzorowe
Dominik Kołodziej 5.14 wzorowe

 

Stypendium sportowe otrzymają:

 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Rodzaj osiągnięcia sportowego
1. Martyna Szokało II miejsce w 13 Powiatowym Memoriale im. Jana Kostura w Jarczowie w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt  
2. Szymon Baran II miejsca w 13 Powiatowym Memoriale im. Jana Kostura w Jarczowie w tenisie stołowym w kategorii chłopców 

 Uczniowie z poszczególnych klas, którzy uzyskali największy postęp w nauce w porównaniu z pierwszym semestrem:

 1. Klasa IV- Aleksanra Bucior
 2. Klasa Va- Klaudia Nizio
 3. Klasa Vb- Izabela Gramatyka
 4. Klasa VIa – Dominik Bucior
 5. Klasa VIa Artur Wiatrzyk
 6. Klasa VIb- Kamila Rębisz
 7. Klasa VIIa- Angelika Szponar
 8. Klasa VIIb- Krystian Pasieczny
 9. Klasa VIII- Ciapa Kacper

 

Diamenty Szkoły 2020
 1. Łucja Więcławek
 2. Aleksandra Krzeszowska
 3. Dominik Kołodziej
 4. Karolina Bartoszyńska
 5. Wiktoria Sytek
 Gratulujemy i życzymy udanych wakacji!
  

Dyrekcja i grono pedagogiczne

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE

od 8 czerwca 2020r.

 

Od 8 czerwca 2020r. do czasu obowiązywania przepisów związanych z zapobieganiem  i przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się  wirusa SARS-CoV-2 do Przedszkola  w Tarnawatce przyjmowane są dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w związku z wykonywaną pracą.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej w tym okresie powinni:

 • Zapoznać się z ,,Procedurą bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu w Tarnawatce” i ją stosować.
 • Wypełnić zgłoszenie dziecka do Przedszkola obowiązujące w czasie pandemii.
 • Wypełnić Oświadczenie obowiązujące w czasie pandemii.

 

 

Attachments:
Download this file (Oświadczenie - przedszkole.doc)Oświadczenie - przedszkole[ ]25 kB
Download this file (Zgłoszenie przedszkole.doc)Zgłoszenie przedszkole[ ]33 kB

Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W TARNAWATCE

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W TARNAWATCE

 

w okresie pandemii  – od 8 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Procedura określa szczegółową organizację pracy i zasady funkcjonowania Przedszkola w Tarnawatceoraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w przedszkolu w okresie epidemii wirus SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   i żłobków

 1. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez pracowników przedszkola do momentu odbioru z przedszkola przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 2. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki

 

§ 2

 1. W pierwszej kolejności z usług przedszkola mogą skorzystać dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                         i przedsiębiorstw produkcyjnych.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę w grupach liczących maksymalnie 12 dzieci z uwzględnieniem zasady – minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 3. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, niewykazujące żadnych symptomów chorobowych.
 4. Dzieciom, codziennie rano na wejście oraz każdorazowo, na wypadek zauważenia niepokojących objawów, wykonuje się pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.
 5. Dzieci nie przynoszą z domu zabawek oraz zbędnych przedmiotów.
  1. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci przyporządkowane są do jednej grupy, którą w miarę możliwości, opiekują się na stałe wyznaczeni nauczyciele oraz pracownicy obsługi.
  2. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.
  3. Sala, w której przebywa grupa, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
  4. Dzieci bawią się tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.
   1. Codziennie przed zajęciami nauczyciele pokazują przedszkolakom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często zgodnie z umieszczoną instrukcją.
   2. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach. Każda z grup osobno, tak aby na jednej sali nie przebywało więcej niż 12 dzieci.
   3. Posiłki wydawane są z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, a sztućce                    i zastawa myta w zmywarce przemysłowej i wyparzana w temperaturze powyżej 60o C.
   4. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m.
   5. W ciągu dnia wszystkie pomieszczenia w placówce są systematycznie sprzątane oraz dezynfekowane kilkakrotnie o określonych porach:

1)   klamki, poręcze, włączniki - co pół godziny w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci,

2)   szatnia – po czasie przyprowadzania dzieci i na koniec dnia

3)   stoły,  krzesła w pomieszczeniach spożywania posiłków - każdorazowo przed posiłkiem i po zakończonym posiłku,

4)   stoliki i krzesełka w sali zabaw – podczas pobytu dzieci na placu zabaw lub w czasie spożywania posiłków w drugiej sali,

5)   toalety – na bieżąco po każdym dziecku,

6)   stoliki, krzesełka, zabawki, łazienki  – codziennie na koniec dnia.

 1.  W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren placówki.
  1. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu tylko na terenie placówki.
  2. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej.
  3. Personel  kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi.
  4. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne i instrukcje wskazujące prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia, a także numery alarmowe oraz  telefon do dyrektora, organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych, pod które można zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą.
  5. Przebywanie na terenie przedszkola osób „trzecich”, możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem. Osoba taka, przed wejściem do placówki zobowiązana jest mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 4

 1. Dziecko przyprowadzane i odbierane z przedszkola jest tylko przez jednego opiekuna – bez innych osób towarzyszących.
 2. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
 3. Po wejściu do szatni rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie                   z zamieszczoną instrukcją.
 4. Dziecko odbierane jest z szatni przez personel przedszkola. Ma mierzoną temperaturę, następnie idzie do łazienki umyć ręce i przechodzi do sali.
 5. Rodzice nie wchodzą do sal. Zachowują od personelu dystans 2m, a w sprawach ważnych kontaktują się z nauczycielem telefonicznie.
 6. Na terenie szatni może przebywać max dwóch rodziców z dziećmi, z zachowaniem  2 m odległości od siebie. Kolejne osoby przyprowadzające dzieci oczekują na zewnątrz zachowując odpowiedni dystans.
 7. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka wykazującego objawy chorobowe - podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię)  a także jeżeli jakikolwiek domownik objęty jest kwarantanną lub izolacją
 8. Nauczyciel lub opiekun odbierający lub wydający dziecko rodzicowi ubrany jest w środki ochrony osobistej -  maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.
 9. Rodzice  przyprowadzają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami, z uwzględnieniem zachowania 2m dystansu od siebie.
 10. Każdy rodzic, oddający dziecko do przedszkola zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie kontakt w nagłych przypadkach, umożliwiający niezwłoczne odebranie dziecka.

 

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia

 

§ 5

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przystąpić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek symptomów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy, który zauważy u siebie niepokojące objawy, pozostaje w domu. Następnie powiadamia dyrektor placówki i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszaniu się stanu zdrowia dzwoni pod nr 997 lub 112.
 3. W przedszkolu znajduje się wyznaczone miejsce – sala, zapewniająca odizolowanie osoby chorej od pozostałych pracowników.
 4. Wszyscy pracownicy, codziennie rano oraz każdorazowo na wypadek zauważenia niepokojących symptomów wykonują pomiar temperatury ciała.
 5. Zobowiązuje się każdego pracownika będącego na stanowisku pracy, który zauważy                        u siebie objawy sugerujących zarażenie koronowirusem, do natychmiastowego przejścia do pomieszczenia izolującego i powiadomienia dyrektora. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowania dzieci, powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej zaleceniami.
 6. W przypadku podejrzenia zarażenia u dziecka, nauczyciel lub wyznaczona przez niego osoba natychmiast izoluje dziecko i informuje dyrektora o zaistniałym zagrożeniu.
 7. Dyrektor informuje rodziców ustalając sposób odebrania dziecka z przedszkola, a w razie konieczności, w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 8. W przypadku nieobecności dyrektora, nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiemsampodejmuje decyzję o poinformowaniu rodziców dziecka.
 9. Każda osoba, zarówno rodzic dziecka oraz pracownik, u których stwierdzono objawy zarażenia Wirus SARS-CoV-2 natychmiast powiadamia odpowiednie służby oraz informuje placówkę o zaistniałym zarażeniu w celu podjęcia odpowiednich działań przez kierownictwo przedszkola.

 

Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

 

 

Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV –VIII

Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV –VIII

od dnia 2 czerwca 2020r.

 

L.p.

Nazwisko i imię  nauczyciela

Przedmiot

Termin konsultacji

klasy

Nr sali

1.

Borek Monika

 

matematyka

czwartek 11.45

wtorek 9.00

wtorek 9.55

czwartek

IV

VIIa, VIIb

VIb

VIII

3

5

14

wg harm.

2.

Czerwonka Marek

 

informatyka

 

 

 

technika

wtorek 9.00

środa 9.00

środa 10.50

 

wtorek 9.55

VIb, VIa

VIIb

VIII

 

VIa

13

13

13

 

13

 

3.

 

Czerniak-Uchman Monika

geografia

piątek 9.55

wtorek 10.50

piątek 9.00

piątek 10.50

Va

VIIa

VIb, VIa

VIII

11

4

14

3g

4.

Giera Agnieszka

jęz. niemiecki

środa 11.45

VIII

3g

 

5.

Gruszka Ewa

 

jęz. angielski

wtorek 10.50

wtorek 9.55

czwartek

Va, VIa

VIIa, VIIb

VIII

11

5

wg harm.

6.

Kierepka Barbara

 

chemia

wtorek 11.45

wtorek 10.50

VIIb

VIII

5

3g

7.

Knafel Małgorzata

 

jęz.polski

piątek 9.00

piątek 9.55

VIb

VIIa

14

4

8.

Krech Aleksandra

 

matematyka

środa 9.00

środa 9.55

Va, Vb

VIa

11

15

9

Litwińczuk Mariusz

wych. fiz.

czwartek 9.55

VIa

hala

 

10.

Litwińczuk Renata

wych. fiz.

czwartek 9.55

VIa

hala

11.

Loda-Kozłowska Agnieszka

 

biologia

środa 9.55

środa 10.50

wtorek10.50

środa 9.00

Va

VIa

VIIb

VIII

11

15

5

3g

12.

Mazur Alicja

 

jęz.polski

czwartek 11.45

czwartek

VIa

VIII

 

3

wg harm.

13.

 

Mużacz Aneta

jęz. polski

jęz. polski

piątek 10.50

piątek 9.55

Va, Vb

VIIb

11

5

14.

Pastuszek Aneta

religia

 

piątek 10.50

VIa

16

15.

Pióro Wiesława

 

historia

wtorek 11.45

wtorek 9.55

piątek 9.00

Va, VIa

VIIa

VIII

11

4

3g

16.

Zieńko Ewa

muzyka

 

plastyka

piątek 9.00

 

piątek 9.55

VIIb, VIa

 

VIa

16

 

16

 

 • Zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym. Prosimy zapoznać się z ,,Procedurą  bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w  Szkole Podstawowej w Tarnawatce” i ją stosować;
 • Na konsultacje należy dostarczyć podpisane przez rodziców załączniki nr 2 i 3 do wspomnianej wyżej procedury;
 • Konsultacje przedmiotowe dla klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się zgodnie z   wcześniejszym harmonogramem;
 • Biblioteka szkolna będzie czynna w piątki od 10.00-12.00.

 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III

Drodzy Rodzice!

Od 25 maja 2020r. mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym. Proszę zapoznać się z ,,Procedurą  bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w  Szkole Podstawowej w Tarnawatce” i ją stosować .  

 

Bernadeta Wołoszyńska

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Drodzy Rodzice, Ósmoklasiści!

Od 25 maja 2020r. rozpoczynamy dobrowolne konsultacje stacjonarne dla ósmoklasistów  z przedmiotów egzaminacyjnych. Spotkania w szkole będą odbywały się raz w tygodniu w czwartki.

Zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym. Prosimy zapoznać się z ,,Procedurą  bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w  Szkole Podstawowej w Tarnawatce” i ją stosować. Na konsultacje należy dostarczyć podpisane przez rodziców załączniki nr 2 i 3 do wspomnianej wyżej procedury.

 

Harmonogram zajęć

I grupa (uczniowie o numerach od 1-7)

9.00- 9.45 – język polski sala nr 4

9.45 – 09.55– przerwa

09.55-10.40 – matematyka

10.40-10.50- przerwa

10.50-11.35 – język angielski

II grupa (uczniowie o numerach od 8-14)

9.00- 9.45 – matematyka sala nr 3

9.45 – 09.55– przerwa

09.55-10.40 – język angielski

10.40-10.50- przerwa

10.50-11.35 – język polski

III grupa (uczniowie o numerach od 15-20)

9.00- 9.45 – język angielski sala nr 5

9.45 – 09.55– przerwa

09.55-10.40 – język polski

10.40-10.50- przerwa

10.50-11.35 – matematyka

 

Bernadeta Wołoszyńska

 

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Środa
30 września 2020
Imieniny obchodzą
Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław, Leopard, Sofia, Wera, Wiera, Wiktor, Wiktoriusz, Zofia
Do końca roku zostało
93 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

006604524
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
2117
8618
27336
6497827
244015
478074
6604524

Twój IP: 3.235.101.50
Server Time: 2020-09-30 05:40:51

GOŚCIMY

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.