piątek 23 Paź 2020

Szukaj

Regulamin wypożyczania podręczników.

Regulamin zawierający warunki wypożyczania podręczników oraz przekazywania zeszytów ćwiczeń uczniom Szkoły Podstawowej w Tarnawatce

 1. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dz.U. z 2014 r. poz.811. ( art. 22 ak ust.2, 3 )

 1. Prawo korzystania.

  1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I podręczniki i przekazuje materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą.

  3. Podręczniki do klas I ( 4 części ) są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Tarnawatka, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

  4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami ..

  5. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.

  6. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Przekazanie odbywa się na podstawie oświadczeń rodziców.

 2. Zasady wypożyczania, zwroty.

  1. Biblioteka szkolna wypożycza bezpłatnie podręczniki na okres danego roku szkolnego.

  2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.

  3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.

  4. Wypożyczenia podręcznika dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej przez wychowawcę klasy.

  5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w bibliotece szkolnej w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości rodziców i uczniów.
   Wypożyczenie podręcznika w klasach I- III, odbywa się w obecności wychowawcy klasy . Rodzic/prawny opiekun własnoręcznie podpisuje oświadczenie zobowiązujące do szanowania podręczników i przekazuje ten dokument wychowawcy a ten bibliotekarzowi .

  6. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.

  7. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz, współpracując z wychowawcą klasy dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

  8. W przypadku zgubienia podręcznika bądź zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, zagubienia płyty (nieodłącznej części podręcznika do języka obcego)szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:

kosztów zakupu podręcznika wg stawek dotacji na poszczególne klasy, określonych w cytowanej we wstępie ustawie. Wpłaty dokonuje się na wskazane konto bankowe. Blankiet potwierdzający dokonanie wpłaty tytułem uiszczenia wpłaty za szkody należy przekazać dyrektorowi szkoły.

IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

 1. Korzystający z podręczników uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem( w tym w szczególności przed zalaniem , ubrudzeniem ) i zagubieniem.

 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.

 3. Wypożyczone podręczniki mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.

 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.

 5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.

 

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Piątek
23 października 2020
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan, Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor, Włościsław
Do końca roku zostało
70 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

006752935
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
676
7100
31462
6653913
142305
250121
6752935

Twój IP: 54.36.148.153
Server Time: 2020-10-23 03:02:07

GOŚCIMY

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.